Commit 43074e36 authored by Tomáš Hlatký's avatar Tomáš Hlatký
Browse files

zadani.md

parents
Implementujte třídu Person.
```php
class Person{
}
```
Osoba má tyto informace:
- ID
- jméno
- příjmení
- pohlaví [F,M]
- datum narození
Tyto informace lze z instance třídy získat, ale nelze je již měnit (možnost změny pohlaví a přejmenování neuvažujeme).
Operace:
- získání délky života osoby ve dnech
Implementujte třídu Group, která pracuje s instancemi třídy Person.
```php
class Group{
}
```
Obecné požadavky:
- v jednom okamžiku může existovat pouze jedna instance třídy Group.
- s třídou musí být možné pracovat jako s polem (klíče jsou ID osob) a procházet ji foreach cyklem
Další požadované operace:
- načtení hodnot z datového souboru nestandartního formátů viz níže
- získání osoby dle ID
- možnost získání procentuálního zastoupení vybraného pohlaví ve skupině
Záznam importního souboru je realizován na více řádcích vždy odělen prázdným řádkem. Příklad importního soubru je v ```data.txt```
```
<jméno> <příjmení>
<muž|žena> <datum narození>
```
```
Jan Novák
muž 01.11.1962
Jana Nováková
žena 01.11.1959
```
Teoretický předpoklad velikosti souboru jsou stovky MB.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment